WARUNKI GWARANCJI / REKLAMACJI

✅Oferowane przez nas produkty są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta z wyjątkiem produktów wymienionych poniżej:
  • Cardo EDGE - 36 miesięcy gwarancji
  • Cardo EDGE PRO - 36 miesięcy gwarancji 
  • Kovix KT6- 36 miesięcy gwarancji.
​Jeżeli została wydana karta gwarancyjna, jest ona niezbędna do zarejestrowania gwarancji.  (ponizej zamieszczamy warunki gwarancji)

Reklamacja, odpowiedzialność sprzedawcy: 24 miesiące (poniżej zamieszczamy warunki reklamacji)


 

ZGŁOŚ REKLAMACJĘ / GWARANCJĘ

Poniżej zamieszczamy formularz reklamacyjny z tytułu gwarancji producenta, wystarczy wypełnić wskazane pola i kliknąć przycisk "prześlij". Taki formularz trafi na naszą skrzynkę pocztową, następnie zostanie wprowadzony do naszego systemu gdzie nadamy numer reklamacji (RMA). Poinformujemy o tym Państwa drogą mailową. Reklamowany produkt należy odesłać na swój koszt.

➡️KLIKNIJ TUTAJ ABY ZGŁOSIĆ SWOJĄ REKLAMACJĘ⬅️


WARUNKI GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ PRODUCENTA:
### Warunki Gwarancji

1. **Zwrot Produktów w Ramach Gwarancji**

   - W przypadku skorzystania z gwarancji, należy odesłać produkty kompletne, wraz ze wszystkimi akcesoriami.

2. **Okres Gwarancji**

   - Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy.

   - Wyjątki:

     - Produkty marki Cardo EDGE są objęte 36-miesięczną gwarancją.

     - Produkty KOVIX KT6 są objęte 36-miesięczną gwarancją.

     - Produkty marki Midland:

       - Elektronika: 12-miesięczna gwarancja.

       - Bateria: 6-miesięczna gwarancja.

3. **Zgłoszenie Gwarancyjne**

   - Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego należy dostarczyć produkt na adres:

     - aleMotocykl, ul. WAJDY 4, 41-800 Zabrze, tel: 737 44 34 34.

   - Nasz dział reklamacji dokona wstępnej weryfikacji i wraz ze wszystkimi wymaganiami serwisu gwarancyjnego prześle reklamowane produkty do serwisu celem usunięcia usterki.

   - Formularz reklamacyjny jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/fQBf67BSpfbWCffE6 

4. **Procedura Naprawy**

   - W przypadku, gdy usunięcie usterki poprzez naprawę jest możliwe, produkt zostanie naprawiony.

   - Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa lub koszty naprawy przewyższą wartość produktu, zostanie zwrócona kwota wartości produktu.

5. **Koszty Montażu/Demontażu**

   - Serwis gwarancyjny nie zwraca kosztów montażu/demontażu reklamowanych produktów.

6. **Naprawa w Serwisie Producenta**

   - W przypadku, gdy wyznaczony przez producenta serwis gwarancyjny w Polsce nie będzie w stanie naprawić urządzenia, na życzenie producenta, reklamowany produkt może zostać wysłany do serwisu producenta poza granicami Polski. Bez dodatkowych kosztów dla zgłaszającego. Spowoduje to wydłużenie czasu naprawy.

7. **Zakres Gwarancji**

   - Gwarancja obejmuje jedynie kraj pierwotnego zakupu.

8. **Części Mechaniczne**

   - W przypadku części mechanicznych wymagane jest przedstawienie potwierdzenia montażu w serwisie zajmującym się techniką skuterową lub motocyklową lub innym serwisie odpowiednio do tego wykwalifikowanym. 

9. **Silniki do Pojazdów Mechanicznych**

   - Niezbędne jest posiadanie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz zachowanie interwałów serwisowych.

10. **Czas Naprawy**

    - Naprawa produktu zostanie dokonana niezwłocznie, jednak w przypadkach braku dostępności części zamiennych termin ten może wydłużyć się do 120 dni.

11. **Wyłączenia z Gwarancji**

    - Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, naruszenie plomb gwarancyjnych, niedotrzymanie interwału serwisowego, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem produktu wykluczają zasadność reklamacji z tytułu gwarancji.

REKLAMACJA (RĘKOJMIA, BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)
Reklamacja
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w niniejszej sekcji („Reklamacja”) jest mowa o:
    * Kupującym uprzywilejowanym – należy przez to rozumieć podmiot kupujący w sklepie, który posiada status konsumenta w rozumieniu ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. („Konsument”) lub osobę fizyczną zawierającą ze sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego („Przedsiębiorca uprzywilejowany”);
    * Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Sprzedający ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
3. Sprzedający prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny sprzedającego wskazany w sklepie.
4. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
1. Towary
    1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
    2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
    3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
        1. wymiany towaru,
        2. naprawy towaru.
    4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
        1. obniżeniu ceny,
        2. odstąpieniu od umowy,
    5. w sytuacji gdy:
        * sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
        * sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
        * brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
        * brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
        * z oświadczenia sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
    6. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar sprzedającemu. Sprzedający odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
    7. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
    8. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar sprzedającemu na jego koszt, na adres aleMotocykl - Reklamacje, ul. Wajdy 4, 41-800 Zabrze. Sprzedający zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
    9. Sprzedający zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
    1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
        1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
        2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
        3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
        4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
1. W przypadku wystąpienia wady towaru, kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
2. Wobec kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru kupującemu.
3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
4. Korzystając z rękojmi, kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
    1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
    2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
    3. żądać wymiany towaru na wolny od wad,
    4. żądać usunięcia wady.
5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do sprzedającego, kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres aleMotocykl - Reklamacje, ul. Wajdy 4, 41-800 Zabrze.
6. W przypadku ewentualnego sporu z kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.